Konferencje i szkolenia

NOWE KONFERENCJE I SZKOLENIA
RAD PEDAGOGICZNYCH


 1. Nowe zadania nauczycieli oraz dyrektorów szkół wynikające ze zmian w prawie oświatowym
 2. Bezpieczeństwo w szkole; procedury i dokumentacja
 3. Konstruowanie planu pracy szkoły oraz planu nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym
 4. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej w świetle nowych zmian w prawie oświatowym
 5. Planowanie pracy nauczyciela, w tym konstruowanie planu dydaktycznego i wymagań edukacyjnych
 6. Programy nauczania – zasady wyboru podręczników
 7. Wykorzystanie tablic interaktywnych, technik informatycznych i e- podręczników w nauczaniu przedmiotowym
 8. Indywidualizacja procesu nauczania
 9. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych. Procedury i dokumentacja
 10. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela
 11. Ewaluacja wewnętrzna- jak wykorzystać informacje o pracy placówki oświatowej
 12. Efektywność kształcenia w szkole
 13. Ocenianie ucznia w świetle obowiązującego prawa; budowanie wymagań edukacyjnych.
 14. Egzaminy zewnętrzne jako identyfikacja problemu kształcenia danej szkoły
 15. Od wymagań do oceny, pułapki i błędy w ocenianiu
 16. Ocenianie i klasyfikowanie w odniesieniu do nauczania fizyki, informatyki i techniki; formułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny
 17. Ocenianie i klasyfikowanie w odniesieniu do nauczania historii i WOS; formułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny
 18. Ocenianie i klasyfikowanie w odniesieniu do nauczania sztuki; formułowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.
 19. Uczeń niepełnosprawny w szkole/ przedszkolu
 20. Praca z uczniem zdolnym
 21. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 22. Rozwijanie zdolności twórczych ucznia
 23. Klasy łączone – praca nauczyciela
 24. Bezpieczeństwo ucznia w szkole – normy, procedury dokumentacja
 25. Zagrożenia cywilizacyjne w szkole
 26. Praktyczne wdrażanie dziennika elektronicznego
 27. Jak pracować z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
 28. Uczeń zdolny , diagnoza i propozycje rozwiązań
 29. Dyscyplina w klasie szkolnej
 30. Współpraca z zespołem nauczycielskim
 31. Współpraca z rodzicami
 32. Skuteczne komunikowanie nauczyciel – rodzice
 33. Stres i negatywne emocje- jak z sobie z nimi radzić
 34. Wykorzystanie technik informatycznych w pracy nauczyciela/ wychowawcy
 35. Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej a rozwój ucznia
 36. Partnerstwo szkoły z rodzicami
 37. Mowa nienawiści w szkole – jak jej przeciwdziałać
 38. Stres i wypalane zawodowe nauczyciela
 39. Jak postępować z uczniem zagrożonym narkomanią i dopalaczami
 40. Ozdoby świąteczne
 41. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 42. Kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych
 43. Warsztaty plastyczno-artystyczne 
 44. Artystyczna aktywność ruchowa
 45. Zabawa tańcem i ruchem
 46. Szkolenia BHP